�. Φα�μάκης: «Είμαστε απέναντι σε δ�ο μέτωπα: Στην κλιματική αλλαγή και στο έλλειμμα υποδομών πολλών ετών»

Στις πε�ιοχές της Αιτωλοακα�νανίας που αντιμετώπισαν πλημμυ�ικά φαινόμενα  από την κακοκαι�ία, β�έθηκε το μεσημέ�ι της Πέμπτης 3 Οκτωβ�ίου 2019, ο Πε�ιφε�ειά�χης, �εκτά�ιος Φα�μάκης, επικεφαλής κλιμακίου της Πε�ιφέ�ειας Δυτικής Ελλάδας που κινητοποιήθηκε άμεσα για να συνδ�άμει τις π�οσπάθειες των δήμων και των πολιτών.

Διαβάστε πε�ισσότε�α »

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙÎ�Η ΙÎ�