Στη σ�σταση και συγκ�ότηση Επιτ�οπών π�οχώ�ησε σήμε�α Πέμπτη 3 Οκτωβ�ίου 2019 το Πε�ιφε�ειακό Συμβο�λιο Δυτικής Ελλάδας κατά την τακτική του συνεδ�ίαση.
Συγκεκ�ιμένα, οι πα�ατάξεις ενέκ�ιναν κατά πλειοψηφία:
«Επιτ�οπή Πε�ιβάλλοντος και Φυσικών Πό�ων Πε�ιφε�ειακο� Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» με Π�όεδ�ο τον Αντιπε�ιφε�ειά�χη Ενέ�γειας, Πε�ιβάλλοντος, Φυσικών Πό�ων και Χω�οταξίας Λάμπ�ο Δημητ�ογιάννηκαι τακτικά – αναπλη�ωματικά μέλη:

Διαβάστε πε�ισσότε�α »

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙÎ�Η ΙÎ�