Ο Δήμος ΞηÏ�ομέÏ�ου στα πλαίσια του ΦΕΚ. 145Α/30-9-2019 παÏ�. 4, ανακοινώνει τη παÏ�άταση της Ï�Ï�θμιση οφειλών (οι οποίες θα βεβαιωθοÏ�ν μέχÏ�ι και 29.11.2019) σÏ�μφωνα με το ν.4611/2019 άÏ�θÏ�ο 110 (ΦΕΚ 73/17-5-2019 τεÏ�χος Α’).
       Î£Ï„ον ανωτέÏ�ω Î�όμο οÏ�ίζεται ως Ï€Ï�οθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη Ï�Ï�θμιση, η 30η ΔεκεμβÏ�ίου 2019.

Συγκεκ�ιμένα:
Α.-Οι οφειλές δÏ�νανται να καταβληθοÏ�ν ΕΦΑΠΑΞ με απαλλαγή 100% των τόκων ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις Ï€Ï�οσαυξήσεις και τους τόκους εκπÏ�όθεσμης καταβολής που τις επιβαÏ�Ï�νουν….


Β.-Για την υπαγωγή στη ��θμιση π�έπει να καταβληθεί η π�ώτη δόση εντός τ�ιών (3) ε�γάσιμων ημε�ών από την ημε�ομηνία αίτησης υπαγωγής στη ��θμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία ε�γάσιμη ημέ�α των επομένων μηνών από την ημε�ομηνία αίτησης υπαγωγής στη ��θμιση.

Γ.-Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ��θμισης δεν μπο�εί να είναι μικ�ότε�ο των είκοσι (20,00€) ευ�ώ.

Δ.-η καθυστέÏ�ηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάÏ�υνση αυτής με μηνιαία Ï€Ï�οσαÏ�ξηση 5% επί του ποσοÏ� της δόσης απ την επόμενη τη ημέÏ�ας που όφειλε αυτή να καταβληθεί. Η Ï�Ï�θμιση καταÏ�γείτε εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει Ï„Ï�εις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστεÏ�ήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χÏ�ονικό διάστημα μεγαλÏ�τεÏ�ο των Ï„Ï�ιών μηνών.  

Για πε�ισσότε�ες πλη�οφο�ίες μπο�είτε να απευθ�νεστε στο γ�αφείο εσόδων του Δήμου Ξη�ομέ�ου, στους α�μόδιους υπαλλήλους Σκαπέτη Ιωάννα και �τίνο Θωμά τηλ. 2646-360539 και 2646-360544.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩ�
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Άρθρο από:ΞηÏ�όμεÏ�οNews