Με σχετική της απόφαση, η οποία ανα�τήθηκε μόλις σήμε�α στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η Αποκεντ�ωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, επικ��ωσε την π�όσφατη απόφαση του Δημοτικο� Συμβουλίου του Δήμου Ξη�ομέ�ου, με την οποία ο�ίστηκαν τα νέα μέλη του 7μελο�ς Δ.Σ. του �ομικο� Π�οσώπου «Πολιτισμός, Πε�ιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Π�όνοια στον Δήμο Ξη�ομέ�ου».

Διαβάστε παÏ�ακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS