Δημοσιοποιήθηκε από τη Γενική Γ�αμματεία Πολιτικής Π�οστασίας Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Και�ο�της ΕΜΥ/ΕΜΚ (19/2019) που ισχ�ει από σήμε�α Πέμπτη 3 και μέχ�ι το Σάββατο 5 Οκτωβ�ίου 2019. Σ�μφωνα με αυτό:

Διαβάστε πε�ισσότε�α »

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙÎ�Η ΙÎ�