Η Εθελοντική Ομάδα “Ο�νιθοπα�ατη�ητές Μεσολογγίου� και το Πνευματικό Κέντ�ο του δήμου Ιε�ής Πόλης Μεσολογγίου σας π�οσκαλο�ν στην Ευ�ωπαϊκή Γιο�τή των Πουλιών 2019 (EuroBirdwatch). Ελάτε να γνω�ίσετε μαζί μας το συνα�παστικό κόσμο των πουλιών, των Ασπ�οπά�η το μικ�ότε�ο από τα τέσσε�α είδη γ�πα που απαντώνται στην Ελλάδα και να παίξουμε μαζί με τους μικ�ο�ς μας φίλους !!
Η εκδήλωση θα π�αγματοποιηθεί την Πα�ασκευή 4 Οκτωβ�ίου και θα πε�ιλαμβάνει, το π�ωί στις 10:30-12:00 πα�ατη�ήσει πουλιών και επανένταξη αποθε�απευμένων άγ�ιων πτηνών στο πα�ατη�ητή�ιο της ανατολικής Κλείσοβας με σχολικές μονάδες της πόλης και το απόγευμα στις 18:00-21:00 στην Κεντ�ική Πλατεία Μ.Μπότσα�η π�οβολή ντοκιμαντέ� «οι τελευταίοι των Ασπ�οπά�ιδων» και δ�αστη�ιότητες για παιδιά.
Η Ευ�ωπαϊκή Γιο�τή των Πουλιών αποτελεί μία δ�άση παγκόσμιας εμβέλειας με στόχο την ενημέ�ωση και ευαισθητοποίηση του κοινο� για την ανάγκη π�οστασίας των μεταναστευτικών πουλιών, καθώς και των πε�ιοχών αναπα�αγωγής τους, των ενδιάμεσων σταθμών στις μεταναστευτικές τους διαδ�ομές και των τόπων διαχείμασης τους. Π�αγματοποιείται από το 1993, σε πε�ισσότε�ες από 100 χώ�ες, με το συντονισμό της παγκόσμιας ομοσπονδίας πε�ιβαλλοντικών ο�γανώσεων για την π�οστασία των πουλιών BirdLife International. Στην Ελλάδα, ο συντονισμός των εκδηλώσεων γίνεται από την Ελληνική Ο�νιθολογική Εται�εία.

The post Ευ�ωπαϊκή Γιο�τή Πουλιών 2019 ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ appeared first on XIROMERO PRESS- XIROMEROPRESS.GR.

Διαβάστε περισσότερα στο xiromeropress.gr