Ολοκλη�ωμένη ιατ�ική πα�έμβαση στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ ΒΟ�ΙΤΣΑΣ –στο Κ.Υ. Βόνιτσας | Σάββατο 12.10.2019

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟÎ�ΙΤΣΑΣ:  Î£Î¤Î™Î£ 12/10/2019 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Î™Î‘ΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟÎ�ΙΤΣΑΣ, Î£Î¤ÎŸ ÎšÎ•Î�ΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΩΡΑ ΕÎ�ΑΡΞΗΣ 9:00- 15:00ΜΜ).    Î£Î• ΣΥÎ�ΕΡΓΑΣΙΑ: ÎœÎ• ΤΗÎ� ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΗÎ� 6Η ΥΠΕ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟÎ�ΙΤΣΑΣ, ΤΟ ΚΕÎ�ΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟÎ�ΙΤΣΑΣ,  ΤΟ Γ.Î�.ΠΑΤΡΩÎ� ” Ο ΑΓΙΟΣ ΑÎ�ΔΡΕΑΣ”, ΤΟ Π.Π.Î�.ΠΑΤΡΩÎ�, ΤΟÎ� ΙΣ.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡÎ�ΑÎ�ΙΑΣ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ …