Πα�άταση ��θμισης οφειλών και στον Δήμο Ξη�ομέ�ου

 Ο Δήμος ΞηÏ�ομέÏ�ου στα πλαίσια του ΦΕΚ. 145Α/30-9-2019 παÏ�. 4, ανακοινώνει τη παÏ�άταση της Ï�Ï�θμιση οφειλών (οι οποίες θα βεβαιωθοÏ�ν μέχÏ�ι και 29.11.2019) σÏ�μφωνα με το ν.4611/2019 άÏ�θÏ�ο 110 (ΦΕΚ 73/17-5-2019 τεÏ�χος Α’). Στον ανωτέÏ�ω Î�όμο οÏ�ίζεται ως Ï€Ï�οθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη Ï�Ï�θμιση, η 30η ΔεκεμβÏ�ίου 2019. ΣυγκεκÏ�ιμένα: Α.-Οι …