Την Τρίτη 11 Ιουνίου  συνήλθε σε Έκτακτη & εξαιρετικά επείγουσα Δημόσια
Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, ώστε να προχωρήσει
η διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για το πρόγραμμα ”Βοήθεια στο Σπίτι”.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας αποφάσισε.

Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ., για την πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού, για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο
του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ως εξής:

Άρθρο από:vlyziana news