Τo κείμενο της Εξόδου από την ηρωική φρουρά του Μεσολογγίου.

Η έξοδος του Μεσολογγίου του Θεόδωρη Βρυζάκη. Έτος δημιουργίας: 1855. Είδος ελαιογραφίας: Σε καμβά. Ύψος: 169 εκ. Πλάτος: 127 εκ. Πόλη: Αθήνα. Μουσείο: Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας.
Ένα ιστορικό ντοκουμέντο με την απόφαση της ηρωϊκής Εξόδου…
Το κείμενο τής απoφάσεως τής φρουράς τού Μεσολογγίου γιά τήν Έξοδο συντάχθηκε τό πρωΐ τής 10ης Απριλίου 1826 καί έχει ως εξής:
«’Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος»
Βλέποντες τόν εαυτόν μας, το στράτευμα καί τούς πολίτας εν γένει μικρούς και μεγάλους παρ΄ ελπίδαν υστερημένους από όλα τα κατεπείγοντα αναγκαία της ζωής πρό 40 ημέρας και ότι εκπληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιωται της πατρίδος εις την στενήν πολιορκίαν ταύτην και ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS