Το θέμα της Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.


Πάτρα, 15/01/2021
Α. Π.: ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/11124/26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: N.E.O. Πατρών- Αθηνών 
Ταχ. Κώδικας: 26441 (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Πληροφορίες: Β. Μολφέση – Γ. Αγγελοπούλου
Τηλ.: 2613 613536, 537
Fax: 2613613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 22η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 168 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..