Συνεδριάζει δια Περιφοράς το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΝΠΔΔ) Δήμου Ξηρομέρου, το Σάββατο 25.4.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

          Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως  συμμετέχουν στη Τακτική Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού), την Εικοστή Πέμπτη (25η) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18, την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και την αριθ.  18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ  για λήψη Αποφάσεως στο κάτωθι θέμα:

-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΑΠΚΔΘ/ 143813/98061/ 638/210/ 19.03.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΟΛΥΖΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ….

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews