Πρόσκληση για τακτικό Δ.Σ. Νομικού Προσώπου την Παρασκευή 17 Ιουλίου.

Αστακός, 13.7.2020
Αριθ. πρωτ: 426
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλεί σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίασης Κεκλεισμένων των θυρών την δεκάτη εβδόμη (17η) του μηνός Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, σύμφωνα με την αριθ. 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αστακού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS