Πρόσκληση για τακτική εκ περιφοράς συνεδρίαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου το Σάββατο 25 Απριλίου.

Αστακός, 21.4.2020
Αριθ. πρωτ: 196
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συμμετέχουν στη τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού), την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Απριλίου, του έτους 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18,την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και την αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για λήψη αποφάσεως στο κάτωθι θέμα:

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS