Πρόσκληση για τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 16 Μαΐου.

Αστακός, 12.5.2022
Αριθ. πρωτ.: 4282
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Καλεί σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση, δια ζώσης την 16η Μαΐου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 03:30 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σε συνδυασμό με την Δ1α/ΓΠ. οικ. 23983/29-4-2022 (ΦΕΚ Β ́ 2137) και ειδικότερα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..