ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ 25.04.2020 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως  συμμετέχουν στη Τακτική Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού), την Εικοστή Πέμπτη (25η) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18, την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και την αριθ.  18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ  για λήψη Αποφάσεως στο κάτωθι θέμα:


Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ