Προδημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 14.1

 «Καλή Μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένων εκτροφών» – Μέτρο 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2022- Προϋπολογισμός προγράμματος 25 εκατ. €….