Περιοχές Νatura 2000: Προστασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη.


      Aπό το 2017, η διαΝΕΟσις έχει ασχοληθεί με το ζήτημα της προστασίας και ανάπτυξης των περιοχών Natura 2000.
Πρόκειται για περιοχές, οι οποίες είναι ενταγμένες σε ένα ευρωπαϊκό
δίκτυο και προστατεύονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περιπου 27% της χερσαίας και το 20% της θαλάσσιας έκτασης της Ελλάδας είναι χαρακτηρισμένες ως προστατευόμενες περιοχές, …..

Διαβάστε Περισσότερα…