Πασχάλιες ευχές της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ)

 “Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται,

Πάσχα καινόν, Ἅγιον,

Πάσχα μυστικόν,

Πάσχα πανσεβάσμιον,

Πάσχα Χριστὸς λυτρωτής,

Πάσχα ἄμωμον,

Πάσχα μέγα,……

Διαβάστε περισσότερα »