Παρατάθηκε το Πρόγραμμα επιχορήγησης Δήμων για να πληρώσουν υποχρεώσεις τους.

Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπ. Εσωτερικών, Στ. Πέτσα, που δημοσιεύθηκε την 1η Ιουλίου (Φ.Ε.Κ. Β’ 2826/30.6.2021, ημ/νία κυκλοφορίας 1.7.2021) τροποποιήθηκε η απόφαση που είχε εκδώσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιος, τον Νοέμβριο του 2020 και αφορούσε την «Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις».

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..