ΠΑΝΟΣ ΧΟΧΗΣ : ΕΘΝΙΚΟΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ

Κοινοτικές εκτάσεις


«Η προστασία των Κοινοτικών εκτάσεων απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και επιβίωση των κατοίκων των περιοχών τους»……