Μαρία Ν. Αγγέλη: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Χρόνια Πολλά!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Χρόνια Πολλά!

Μαρία Ν. Αγγέλη


«Ὁ μπαρμπα-Κίτσος, ἀφοῦ ἠσπάσθη τρις ἢ τετράκις την τσότραν, ἤρχισε να ψάλλῃ το Χριστος ἀνέστη κατ᾽ ἰδιάζοντα αὐτῷ τρόπον, ὡς ἑξῆς•
Κ᾽στο – μπρε – Κ᾽στος ἀνέστη
ἐκ νεκρῶν θ α ν ά τ ω ν,
θάνατον μ π α τ ή σ α ς,
κ᾽ ἔ ν τ ο ι ς – ἔ ν τ ο ι ς μνήμασι,
ζωην  π α μ μ α κ ά ρ ι σ τ ε!

        Και ὅμως, μεθ᾽ ὅλην την ἰδιορρυθμίαν ταύτην, οὐδείς ποτε ἔψαλεν ἱερον άσμα μετα πλείονος χριστιανικοῦ αἰσθήματος και ἐνθουσιασμοῦ, ἐξαιρουμένου ἴσως τοῦ γνωστοῦ ἐν Ἀθήναις γηραιοῦ και σεβασμίου Κρητός, τοῦ ψάλλοντος το Ἄλαλα τα χείλη τῶν ἀσεβῶν με την ἑξῆς προσθήκην• «Ἄλαλα τα χείλη τῶν ἀσεβῶν τῶν μη προσκυνούντων, οἱ κερατάδες! την εἰκόνα σου την σεπτήν…»
Ἀληθεῖς ὀρθόδοξοι Ἕλληνες!» 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Εξοχική Λαμπρή

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews