ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: Για γέλια ή για κλάματα; ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. Δημοτικοί Σύμβουλοι ΥΠΑΡΧΟΥΝ;

Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 
Μαθηματικός

 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ                                      10-06-2020

 “ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τη σύσταση του μέχρι σήμερα. 
  • ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ- ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ. “
                                      
Αγαπητοί  Αναγνώστες
Συνεχίζουμε σήμερα  με το δεύτερο μέρος του προηγούμενου άρθρου μας που δημοσιεύσαμε στις 04 Ιουνίου 2020 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ). 
ΘΕΜΑ 1
Παρακάτω έχουμε μία απόφαση του Δημάρχου κ Αποστολάκη   για απευθείας ανάθεση  αγροτικών δρόμων στη ΔΕ Ανακτορίου
ΑΔΑ    ΩΘΝΑΩ6Ζ-ΣΦΠ                                Βόνιτσα 13-04-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                           Αριθ. πρωτ.: 4066
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ»                             
 Απόφαση 7 

Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας.
 Έχοντας λάβει υπόψη:
1-   Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 3 του Ν.3852/2010
2-   Τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 1γ του Ν.3852/2010
3-   Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2690/1999
4-  Την αριθμ. 282/2014 Απόφαση του Δημάρχου Ακτίου Βόνιτσας και το άρθρο 59 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
5-     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
6-      Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) που προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
7-     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
8-     Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 & 6 και του άρθρου 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων),
9-    Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 ( πρώην άρθρο 80 του Ν. 2362/1995, το όριο του ποσού αναπροσαρμόστηκε με την 2/59649/0026/17.10.2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 1427Β΄) κατά το οποίο η σύναψη σύμβασης είναι υποχρεωτική εάν η αξίας της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό άνω των 2.500,00 ευρώ. Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν και τους ΟΤΑ (Ελ. Συν. Πράξη 405/2009 Τμ.7).
10-Την άμεση και επιτακτική ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, η οποία τεκμηριώνεται στην τεχνική περιγραφή αναλυτικά.
11-Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 30-7333.007 του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2019 έχει γραφτεί πίστωση 24.800,00 € για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews