Κορωνοϊός: Προσωρινός περιορισμός συνδέσεων με τα νησιά – Οι εξαιρέσεις (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την «επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Διαβάστε αναλυτικά τι ισχύει και ποιες είναι οι εξαιρέσεις στο ΦΕΚ εδώ.
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των πάσης φύσεως αεροπορικών συνδέσεων, καθώς και της κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίου και σκάφους και της λειτουργίας
πορθμείων για τη μεταφορά επιβατών διά θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, λάντζων
και θαλασσίων ταξί από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά, καθώς και μεταξύ των νησιών της χώρας, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID-19
στην ελληνική Επικράτεια.
Ο περιορισμός της παρούσας δεν καταλαμβάνει τις αεροπορικές συνδέσεις, καθώς και την κυκλοφορία πλοίων και σκαφών του πρώτου εδαφίου που διενεργούνται
αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση:
α) των μόνιμων κατοίκων των νησιών προς το νησί της
μόνιμης κατοικίας τους,
β) των κατοίκων μικρών νησιών προς τα μεγαλύτερα
νησιά της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία επιτρέπεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους περιοριστικά
αναφερόμενους λόγους:
(i) Μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή
μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό
συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
(ii) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η
έγκαιρη αποστολή τους.
(iii) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι
δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή,
γ) του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας, των δυνάμεων που συμμετέχουν
σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού Ευρωπαϊκής
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που μετακινείται
για υπηρεσιακούς λόγους,
δ) του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού πάσης
φύσεως του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των ερευνητών και επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, καθώς
και του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ), που εργάζεται σε νησί υπό καθεστώς
μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής ή μετακινείται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας,
ε) του τεχνικού προσωπικού κρίσιμων υποδομών για
μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Η ιδιότητα των περιπτώσεων (α) έως και (ε) της
παρ. 1 αποδεικνύεται με την επίδειξη των αποδεικτικών πιστοποίησης αυτής κατά την έκδοση των εισιτηρίων των επιβατών. Εφόσον τα εισιτήρια έχουν εκδοθεί
με ηλεκτρονικό τρόπο, η απόδειξη της ιδιότητας πιστοποιείται πριν και κατά την επιβίβαση των επιβατών στα αεροσκάφη, πλοία ή σκάφη που επιτελούν
τη μεταφορά. Ειδικά για την περίπτωση του μόνιμου
κατοίκου, αυτή αποδεικνύεται με την επίδειξη ισχύοντος εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης ή του
Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη ή βεβαίωσης μόνιμης
διαμονής του επιβάτη που εκδίδεται από τον οικείο
Δήμαρχο ή βεβαίωσης Κατοικίας Ειδικής Χρήσης που
εκδίδεται ηλεκτρονικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
3. α) Το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών,
αεροδρομίων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
καθώς επίσης οι πλοιοκτήτες, διαχειριστές, φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και οι εξουσιοδοτημένοι ταξιδιωτικοί ή ναυτικοί πράκτορες υποχρεούνται να λαμβάνουν
κάθε πρόσφορο μέτρο για την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και των ισχυόντων κάθε φορά υγειονομικών κανόνων για προληπτικούς λόγους προστασίας
της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια. Η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές
Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή
Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)
επιβλέπουν την ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή της
παρούσας και παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή προς
τον σκοπό αυτό.
β) Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου τετάρτου της υπ’
αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28.3.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών και Υποδομών
και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και
άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020
έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1081), ισχύει αναλόγως για τη
μεταφορά των επιβατών της παρούσας και εκτελείται με
μέριμνα του πιλότου ή του πλοιοκτήτη ή διαχειριστή ή
του πλοιάρχου. Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων
13606 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1302/11.04.2020
δύναται να ενδιαιτείται από ένας (1) επιβάτης και ένα (1)
μέλος πληρώματος, αντιστοίχως.
4. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν η
Εύβοια και η Λευκάδα κατά το μέρος που αφορά στις
αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις αυτών.
5. Οι περιορισμοί της παρούσας ισχύουν για το χρονικό
διάστημα από τις 11 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00 και
έως τις 27 Απριλίου 2020 και ώρα 06:00.
6. Το πρώτο άρθρο της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/
20.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 944), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23450/7.4.2020
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1209) καταργείται. Η ισχύς
του δεύτερου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/
20.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 944) παρατείνεται έως τις 27 Απριλίου 2020 και ώρα 06:00.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2020
ΟΙ Υπουργοι
Προστασίας του Πολίτη Υγείας
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
πηγή: www.aftodioikisi.gr

Άρθρο από:https://xiromeritis.blogspot.com/