Κομισιόν προς Ελλάδα: Συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις για την προστασία των θαλάσσιων υδάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε σήμερα επιστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Ελλάδα, για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις για την προστασία των θαλάσσιων υδάτων.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Η οδηγία αποσκοπεί στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..