ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αστακός, 23/3/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                            Αρ. Πρωτ. : 19             
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                       
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.
Πληρ. : ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ταχ. Δνση: Αστακός Αιτ/νιας
Τηλ. & Fax: 2646041482
E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΘΕΜΑ: Παράταση προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας
Δήμου Ξηρομέρου για χρονικό διάστημα από 21/3/2020 έως και 10/4/2020 (ΦΕΚ
Β 956/21-3-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ
19/2020
Ο Πρόεδρος
   
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (87 Α΄ Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης).

2. Τις διατάξεις της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού».

3. Το υπ’ αριθ. ΦΕΚ Β 783-10.03.2020, όπου υπάρχει η υπ’ αριθ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.16838 ΚΥΑ και την από 10/3/2020 επείγουσα ανακοίνωση- διευκρίνιση
της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

4. Την από 20.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20021/2020 ΦΕΚ 
956/Β/21-3-2020, Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων
σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων
γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων
και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας
προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της
χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών
φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως
εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
έως και 10.4.2020.

6. Την αναγκαιότητα συμόρφωσης με τα ανωτέρω.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α. Την Παράταση προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των ΚΕΝΤΡΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) Αστακού, Κανδήλας
και Φυτειών του Δήμου Ξηρομέρου σύμφωνα με το ΦΕΚ Β-956/21-3-2020. 
Β. Η απαγόρευση λειτουργίας ισχύει για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 
έως και 10.4.2020.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Διευθυντές Δομών ΚΔΑΠ
-Ωφελούμενοι προγράμματος
-Δήμος Ξηρομέρου
-Αρμόδιοι Φορείς Υλοποίησης Προγράμματος ΚΔΑΠ

Άρθρο από:vlyziana news