Και τα 77 άρθρα του νέου εκλογικού νόμου της Αυτοδιοίκησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Άρθρο 1
Δημοτικές Αρχές
1. Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δήμαρχο…….