Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Ρ Α Σ Π Ο Λ Ε Ω Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
  Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο 
 Δ Η Μ Ο ΤΙ Κ Ο Υ 
Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ
Α Π Ο Σ Π Α Σ ΜΑ
Απότο πρακτικό της υπ’αριθμ. 15ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
Αριθμ . απόφασης :        249 / 2011
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες
Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναικοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με την συνεργασία πολιτών κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από τις διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα
Άρθρο 2
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού
Η αρμοδιότητα αυτή ανήκειστη Δημοτική Αρχή,τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο την Υπηρεσία Καθαριότητας, και στη Δημοτική Αστυνομία.
Άρθρο 4 Υποχρεώσεις του Δήμου
Ø  Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεσητων μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. του παρόντος κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεταιμε βάση το πενθήμερο. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να λειτουργεί ημέρεςαργιών και εξαιρέσιμων, με βάση τις ανάγκες της και σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει αρμόδιοςΑντιδήμαρχος με τους συνεργάτες του, μετά γνώμη των εργαζομένων και πάντοτεμε την ισχύουσα Νομοθεσία Ν. 3584/2007. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στο Σταθμό μεταφόρτωσης, την χωματερή (ΧΥΤΑ),τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ή όπου αλλού ορίσειη Δημοτική Αρχή.
Ø  Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικώναπορριμμάτων (με την επιφύλαξη του άρθρου 6), έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α,β,γτου παρόντος κανονισμού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματακ.λ.π ), εντόςεπτά (7) εργάσιμων ημερώναπό της ειδοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου (τηλ:26310-24730), ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να καθορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής ανά ογκώδεςαντικείμενο €/μ3 στην περίπτωση πολλών ογκωδών


αντικειμένων). Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. Η απροειδοποίητη απόρριψηή η εναπόθεσή τους σε ακάλυπτους, κοινόχρηστους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους απαγορεύεται και στους παραβάτεςεπιβάλλεται πρόστιμο 30€ έως 90€ κατά περίπτωση.
Ø  Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων:Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που κείνταισε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους και δημόσια κτίρια.Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος ορίζονται από τον Δήμο, δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων. Για τη διατήρηση των εξωτερικών χώρωνκαθαρών, ο Δήμοςυποχρεούται να τοποθετεί κατά πυκνά διαστήματα καλαίσθητα και εύχρησταδοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούςκάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης μικροαντικειμένων κ.λ.π.
Ø  Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και δρομολόγια οχημάτωναποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τις ημέρεςπλυσίματος των κάδων, των οδών και κοινόχρηστων χώρων, καθώς επίσηςκαι τις ώρες που απαγορεύεται το παρκάρισμα αυτοκινήτων για σάρωμα των οδών.
Ø  Ο Δήμος έχει την δυνατότητα σύμπτυξης σε ενιαίο πρόγραμμα των όσωναναφέρονται στη παρ.1,2 και 3 του άρθρου 4.
Ø  Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας υγείας ή διακοπής λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ο Δήμος μετά από ενημέρωση των δημοτών μπορεί να προσαρμόζει ανάλογα τα προγράμματα αποκομιδής, έως την επαναλειτουργία τουΧΥΤΑ ή μέχρι να αρθούντα έκτακτα μέτρα.
Ø  Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού όπως προβλέπει το άρθρο79 παρ. 4 του Δ.Κ.Κ του Νόμου 3463/2006.
Ø  Η λήψη έκτακτωνμέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκώνή τοπικών ιδιαιτεροτήτων. (καιρικά φαινόμενα, απεργίες εργαζομένων κ.λ.π).
Επιπλέον ο Δήμος φροντίζει:
·         Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
·         Να αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιοτης κοινής προσπάθειας αντιμετώπισης των προβλημάτων.
·         Να συμβάλει στην συνεχήκαι επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού.
·         Να συμβάλλει στηνπεριβαλλοντική αγωγή των παιδιών και των νέων.
·         Να ενισχύει και να συνεργάζεται με εθελοντικές ομάδεςκαι μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.
Άρθρο 6
Ο δήμος δεν υποχρεούται να συλλέγει όλων των ειδών τα απορρίμματα
Δεν υποχρεούται στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων αποβλήτων δηλαδή:
1.       Επικίνδυνα απορρίμματα όπωςμπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες, υπόλοιπα νοσοκομείων κτλ.
2.      Προϊόντα και υλικάπου προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.


3.      Απόβλητα που δεν μπορούν να μεταφερθούν με τις συνήθειςμεθόδους και οχήματα,όπως προϊόντα κηπουρικών εργασιών και αστικά απόβλητα με μεγάλο όγκο.
4.     Άρθρο 8
5.     Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα
6.      Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά,όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 7 παρ. 1,2,3του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχεικαταρτίσει για την περιοχή τους. Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουννα έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε ειδικούς ανθεκτικούς σάκουςκαλά κλεισμένους ετσι ώστε να μην είναι δυνατή η διαρροή υγρών,τους οποίους πρέπει να έχουν τοποθετήσει μέσαστον κάδο μηχανικής αποκομιδής, που ο Δήμος έχειτοποθετήσει στον δρόμοτους ή σε συμπιεστή που βρίσκεται πιο κοντά στην οικία ή την επαγγελματική στέγη τους. Στους παραβάτες επιβάλεται πρόστιμο 10 €.
7.      Τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί,πλαστικό και αλουμίνιο κ.λ.π) θα πρέπεινα τοποθετούνται σταειδικά σημεία ανακύκλωσης, που βρίσκονται πλησιέστερα στην οικία ή το κατάστημα, με βάση το πρόγραμμα «Ανακύκλωσης στην Πηγή» που εφαρμόζεικάθε φορά ο Δήμος.
8.     Ελαστικά, οχήματα, τέλουςκύκλου ζωής, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλεςσυσσωρευτές, ηλεκτρικές ηλεκτρονικές συσκευές θα πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωναμε το Ν 2939/2001 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν τα άρθρα 2, 5, 7 και 10 από την Κ.Υ.Α 9268/469/07 .
9.      Σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων, τα προς αποκομιδή απορρίμματα πρέπει να εναποτίθενται, καλά συσκευασμένα σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, στις προκαθορισμένες από την Διεύθυνση Καθαριότητας θέσεις.
10.Σε καμίαπερίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τουςέξω από ξένηιδιοκτησία ή το κρέμασμα του στα δέντρα,τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού.Για τους παραβάτες των διατάξεων, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμούψους 15,00€ έως 60€ για κάθε σακούλα.
11.  Σε περιοχές όπουεφαρμόζεται πρόγραμμα μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων οι κάδοι τοποθετούνται σε προκαθορισμένες θέσεις σύμφωναμε την υφιστάμενη μελέτη της Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου,η οποία είναι και η μόνη αρμόδιαγια τον καθορισμό και τον επανακαθορισμό των μονίμων ή προσωρινών θέσεων.Η παρεμπόδιση τοποθέτησης κατασκευής εσοχών,τοποθέτησης προστατευτικών μέσων,η μετακίνηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής, επισύρειπρόστιμο που ανέρχεται στο ποσό των 400,00€ κάθεφορά. Η επικόλληση αυτοκόλλητων διαφημιστικώναφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους επισύρειπρόστιμο 200,00€ για κάθε παράβαση.
12.  Για λόγους που σχετίζονται μετην αισθητική της πόλης και τη δημόσιαυγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σάκων σκουπιδιών έξω από τους καθορισμένους κάδους μηχανικής αποκομιδής. Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 15,00€ έως 60€ για κάθε σακούλα και παράλληλα διαπιστουμένης της παραβάσεως υποβάλλεται έγκληση απότον Δήμο κατά του υπευθύνου, σύμφωνα με το άρθρο 459 του Π.Κ.
13.  Τα μεγάλα καταστήματα της πόλης (Super Market κ.λ.π) ή όσα καταστήματα εκ της φύσεωςτους παράγουν πολλά απορρίμματα, υποχρεούνται να προμηθευτούν συμπιεστές απορριμμάτων-χαρτιών και άλλωναντικειμένων που


14.  συμπιέζονται. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του υπόχρεου, επιβάλλεται πρόστιμο από 150,00€ έως 600,00€ και σεπερίπτωση δεύτερης υποτροπήςανακαλείται η άδειαλειτουργίας. Για τη χορήγηση άδειας στα υπό λειτουργίας νέα καταστήματα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξησυμπιεστή.
15.    
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα
1.                Τα απορρίμματα αυτά,δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από τον Δήμοκατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων, με την ΥπηρεσίαΚαθαριότητας (τηλ:26310-24730 email:
……………). Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να μην τοποθετούν ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο, αλλά μόνον νωρίς το πρωί του προγραμματισμένου δρομολογίου (εκτός αν τηλεφωνικώς ενημερωθούν για αλλαγή ημέρας ή ώρας) και να τα εναποθέτουν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε αντίθετηπερίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνει δημοτικό χώρο και θα επιβάλλεται σχετικό τέλοςκαι επιπλέον πρόστιμούψους 60,00€ έως 600,00€.
2.              Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία, κ.λ.π. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π.) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως,περιδέσεως κ.λ.π. Θα τοποθετούνται δε στο πεζοδρόμιο μετά το κλείσιμο των καταστημάτων το βράδυ ή μια ώρα το πολύ πριν τηνδιέλευση του απορριμματοφόρου.Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξηαυτή ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο ύψους 60,00€ έως 600,00€.
3.              Για τα ειδικά απορρίμματα που προέρχονται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως εστιατόρια, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία υποχρεούνται να έχουν ο καθένας ειδικούςκάδους και συλλέκτες υγρών απορριμμάτων όπου καθημερινά θα γίνεται η συλλογή τους με δελτίο από το απορριμματοφόρο. (Το μέγεθος των κάδων θα προσδιορίζεται απο την υπηρεσίακαθαριότητας ανάλογα με την άδεια λειτουργίας του καταστήματος). Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξηαυτή ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο ύψους 60,00€ έως 600,00€.
4.              Η απόρριψη σε αγωγούςόμβριων υδάτων (σχάρες) και σε λοιπούςχώρους, υγρών ή στερεών αποβλήτων, λυμάτων, χημικώνουσιών κτλ επιβάλλεται πρόστιμο από 150 έως 900€κατά περίπτωση.
5.              Ειδικά για προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
·         φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπακαθαρισμού κήπων, γκαζόνκ.λ.π. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους,όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση απορρίψεως επί του πεζοδρομίου ασυσκεύαστα (χύμα) επιβάλλεται στον υπεύθυνοπρόστιμο 60,00€ 120.00€.
·         υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ.λ.π.συσκευάζονται σε ελαφράδεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα,για την εύκοληφόρτωση τους. Δεν τοποθετούνται από πριν στο πεζοδρόμιο και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 60,00€ 120,00€.
·         υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τουςυπευθύνους με δικάτους μέσα, ενώ απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακάαπορρίμματα. Στουςπαραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 90,00€ έως 150,00€. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων
1.    Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λ.π., υποχρεούνται να μεταφέρουν τα απορρίμματα με δικά τουςμέσα, μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, στο χώροτης μεταφόρτωσης τουΔήμου και να μην τα τοποθετούν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις (60,00€έως 600,00€).
2.  Τα απορρίμματα του χώρου του Δημοτικού Νεκροταφείου


·         τα προερχόμενα από εργασίεςκαθαρισμού των διαφόρων χώρων, του κυλικείου κ.λ.π., που προσομοιάζουν με τα εσωτερικά αστικά,συλλέγονται και μεταφέρονται κατά τον συνήθητρόπο.
·         τα προερχόμενα από εκταφές θεωρούνται επικίνδυνα και συσκευάζονται και μεταφέρονται με ειδικό τρόπο.
3.    Άχρηστα ή αδρανή υλικάπου προέρχονται από οικοδομικές εργασίες(κατεδαφίσεις, ανεγέρσεις, επισκευέςή διαρρυθμίσεις ακινήτων) ή άλλα υλικά, που προέρχονται από επαγγελματική, βιοτεχνική, βιομηχανική ή άλλη χρήση. Αυτά θα πρέπεινα τοποθετούνται σε ειδικά κιβώτια( containers) και να καλύπτονται έτσι ώστε να μην παρασύρονται από τον άνεμο και την βροχή.Σε καμία περίπτωση τα τελευταία, δεν πρέπει να αφήνονται εκτεθειμένα , σε δρόμουςσε πεζοδρόμια, ακάλυπτους χώρους κ.τ.λ.αλλά πρέπει να μεταφέρονται για απόρριψη στους επιτρεπόμενους χώρους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 90€ έως300€ κατά περίπτωση.
Υπόχρεος για την μεταφορά, είναιο κύριος του ακινήτου και ο εργολάβος του έργου, πουεπιβαρύνονται και με την σχετική δαπάνη.Εξυπακούεται ότι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου δεν θα χορηγείσε καμία περίπτωση άδεια κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για υλικά,αν ο αιτών, δεν έχειεξασφαλίσει το σχετικόcontainer για τηνεναπόθεσή τους .
Στην περίπτωση που επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρουςόπως οικόπεδα, ρέματα,πάρκα, άλση, δρόμους, δάση εντός ή εκτόςσχεδίου, γίνονται σοβαρέςεστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Οι ενέργειες αυτές απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτεςτης διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 τουΝ 1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις ο Δήμοςεπιβάλλει πρόστιμο που κυμαίνεται από 600,00€ έως 1.500,00€ ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων αδρανών απορριμμάτων και την σοβαρότητα της ρύπανσης. Σε περίπτωση υποτροπήςτο πρόστιμο δεκαπλασιάζεται.
Απαγορεύεται η ρίψη μπαζών ή άλλων ογκωδώναντικειμένων στους κάδουςαπορριμμάτων καθώς και η ρύπανση πεζοδρομίων με χώματα, λάδια κ.λ.π. Στους παραβάτεςεπιβάλλεται πρόστιμο 90,00€ 300,00€.Η εσκεμμένη εγκατάλειψη αντικειμένων ή μπαζών από επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιριών, σε δρόμουςή άλλους κοινόχρηστους χώρους, επισύρει πρόστιμο 500,00€ 2.000,00€.
Διασκορπισμένα πάσης φύσεως υλικά που μεταφέρονται διακινούνται, φορτοεκφορτώνονται κτλ από ακάλυπτα ακατάλληλα και ανασφαλή φορτηγά,βυτιοφόρα και λοιπάμεταφορικά μέσα που θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και ασφάλεια επιβάλλεται πρόστιμο από 150€ έως 300€ κατά περίπτωση.
Άρθρο 12Υποχρεώσειςπεζών
·         Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ οδών αχρήστωνχαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικρο- συσκευασίας,μικροαντικειμένων και ειδώνατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) από περιπατητές, θαμώνες κ.λ.π.Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονταιστα υπάρχοντα καλάθιαμικρο – απορριμμάτων ή στους κάδουςαπορριμμάτων. Σεόσους συλλαμβάνονται να παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 15,00€.


·         Οι ιδιοκτήτες κάθε είδους οχημάτων απαγορεύεται να πλένουν τα οχήματα τους στους δρόμους και τις πλατείες, ενώ απαγορεύεται και η διαρροήυδάτων στο δρόμο από οχήματαπου πλένονται σε ιδιωτικούς χώρους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 50,00€.
·         Η ρύπανση με λάδια από κάθε είδουςοχήματα μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Στους ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών, που είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου, επιβάλλεται πρόστιμο 160,00€.
·         Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους.
Στους παραβάτες της διάταξης αυτήςεπιβάλλεται κάθε φοράπρόστιμο 100,00€. Το πρόστιμο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδικήχαρά, ή άλλοκοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά,σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών,σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή ιδιωτικάκτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.
Άρθρο 13
Απαγορεύεται το στάβλισμα ζώων και ποιμνίων εντός των οικισμών των Δημοτικών Ενοτήτων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 200€ εως 500 €.
Άρθρο 19 Καθαριότητα οικοπέδων
Οι ιδιοκτήτες ή νομείςοικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμηκαι όταν προέρχονται από τρίτους. Οφείλουννα τα περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και περιποίηση της βλάστησης και των φυτώνπου πιθανώς υπάρχουν στους χώρους αυτούς Οι ιδιοκτήτες ή νομείςοικοπέδων ή λοιπώνακαλύπτων χώρων που βρίσκονται μέσασε κατοικημένες περιοχές
ή κοντά σε αυτές και μέχρι την απόσταση των 100 μέτρωνυποχρεούνται ( σύμφωναμε την πυροσβεστική διάταξη ΦΕΚ 724/Β’/87) στην αποψίλωση αυτώναπό ξερά χόρτα και απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικώνπου βρίσκονται μέσα σε αυτάπρος αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.
Ο Δήμος,εφ ‘όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσηςδιατάξεως, ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπεύθυνους του οικοπέδου και παρέχει 15ήμερηπροθεσμία συμμόρφωσης.
Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο,περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας έξοδακαι πρόστιμο στους οικοπεδούχους για την περίφραξη, τον καθαρισμό και αποψίλωση των οικοπέδων τους και να καταλογίσει τα έξοδα (1€/τμ)και επιπλέον πρόστιμο 150,00€ στους ιδιοκτήτες ή υπευθύνους, καθώς και κοινοποίηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για δικές της ενέργειες.
Άρθρο 20
Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ.
Όλα τα αντικείμενα (π.χ.εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα) μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες τους στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής(Ο.Τ.Κ.Ζ.) που ορίζονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ.Όσα από αυτά εγκαταλείπονται σε χώρους που προβλέπονται από το Ν.2939/2001 και το Π.Δ.116/2004 θεωρούνται


εγκαταλελειμμένα, επικολλείται αυτοκόλλητη ειδοποίηση και μεταφέρονται σύμφωνα με τονπαραπάνω Νόμο και Διάταγμα στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Σε περίπτωση εγκατάλειψης αυτοκινήτων επιβάλλεται πρόστιμο 150,00€έως 600,00 κατά περίπτωση πέρα από τη διαδικασία τωνπροστίμων και των εξόδων που προβλέπει ο Νόμος για τη μεταφοράστα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Ο Δήμος δικαιούται για τη μεταφορά αυτή την καταβολήτέλους από τα συστήματα Ο.Τ.Κ.Ζ.
Παράρτημα
Ηβεβαίωση όλων τωνπαραπάνω κυρώσεων μπορείνα γίνει με οποιοδήποτε στοιχείομπορεί να αναβρεθεί από τα απορρίμματα ή τα ίχνη που μπορούν να αφήνουν αυτά στους κοινόχρηστους χώρους. Στις περιπτώσεις των αδρανών υλικών που μεταφέρονται αλλά και των οχημάτων που δημιουργούν οποιαδήποτε ρύπανση η βεβαίωση της παράβασης μπορεί να γίνει με τον αριθμόκυκλοφορίας του οχήματος(έστω και εν κινήσει και να αποσταλεί στον ιδιοκτήτη του οχήματος). Επίσης οποιοσδήποτε καταγγέλλων μπορεί να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο που να πιστοποιεί την παράβαση, ώστε να επιβληθεί από την Υπηρεσία το ανάλογο πρόστιμο.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 249 / 2011 .
Για την συνεδρίαση αυτή συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ακολούθως .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ιερά Πόλη Μεσολογγίου 04 – 08 – 2011 Ο Ειδ. Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Άρθρο από:Katochi News