Επιπλέον 138.289,29 € στο έργο της Α’ φάσης της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου Αστακού από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Με πρόσφατη απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (2203/11-05-2021), που αφορά την 3η Τροποποίηση Πράξης του έργου «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Αστακού, ανάδειξη ιστορικού κέντρου και αισθητική παρέμβαση, ενοποίηση και ανάδειξη των σημαντικών σημείων της πόλης με την κεντρική πλατεία (Α΄ Φάση), με κωδικό ΟΠΣ 5029651 στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2020»,….