Εξισωτική αποζημίωση: Η τελική κατάταξη

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με την τελική κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση) για το έτος 2021……