Εθνικοί βοσκήσιμοι τόποι. Κοινοτικές εκτάσεις. «Η προστασία των κοινοτικών εκτάσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και επιβίωση των κατοίκων των περιοχών τους».

Πηγή: Προσωπική σελίδα στο Facebook.
Του Παναγιώτη Ηλ. Χολή.
Με το άρθρο 12 και 4 του νόμου ΔΝΖ/1912 “για τη σύσταση Δήμων και Κοινοτήτων” και όπως αυτό ερμηνεύτηκε με το Νόμο 2798/1922, παραχωρήθηκε η κυριότητα και νομή, σε κάθε Κοινότητα, των εθνικών βοσκήσιμων τόπων οι οποίοι περιλαμβάνονται μέσα στα όρια της περιφέρειας της κάθε κοινότητας, όπως αυτά είχαν καθορισθεί με πρωτόκολλα αρμόδιων επιτροπών και τα τοπογραφικά διαγράμματα που είχαν συνταχθεί και καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή του νόμου ΚΘ/31.1.1864, του από 9.1.1878 Β.Δ, του από 10.3.1882 νόμου και του νόμου ΑΡΝ 18.4.1884.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..