Εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
 Προϋπολογισμού: 3.000.000 € ( με Φ.Π.Α. ), που αποτελείται από τα
παρακάτω συμβατικά τεύχη:

α. Τεχνική Περιγραφή
β. Προϋπολογισμό
γ. Περιγραφικό Τιμολόγιο Μελέτης
δ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων(Ε.Σ.Υ)
ε. Σχέδιο Διακήρυξης(με Ε.Ε.Ε.Σ)
όπως αυτά συντάχθηκαν, ελέχθησαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Άρθρο από:vlyziana news