Τι χολοσκάμε και τσακωνόμαστε οι κύριοι αυτοί κατάλαβαν ότι έχουν να κάνουν με εμάς τα πρόβατα,

όπως έχουν αποφασίζει τις 7/2015 και το δημοσίευσαν στο Διαύγεια ήδη μας παρέδωσαν μια παιδική χαρά με όλα τα χαρακτηριστικά και έξοδα και τώρα μας ετοιμάζουν και δεύτερη και εμείς τους βρίζουμε… μα δεν ντρεπόμαστε λίγο… ………Γεώργιος Καλόκληρος

 Diavgeia.gov.gr
∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΤ Μ Η Μ Α Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν & ∆ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ  Μ Ε Ρ Ι Μ Ν Α Σ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμ. απόφασης:8899//22001155
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 7ης / 2015 τακτικής συνεδρίασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Θέμα: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Παιδικές χαρές Μεσολογγίου, Σταμνάς, Κατοχής, Μάστρου”». Σήμερα την 19η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18.00 συνήλθε το ∆ημοτικό Συμβούλιο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ’ αριθμ. 77/13-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου . Ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) μέλη του ∆ημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη :ΠΑΡΟΝΤΕΣ – ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σταράμος Παναγιώτης 2.Σταμούλης Παναγιώτης 3.Σταθόπουλος Λάμπρος 4.Κότσαλος Ανδρέας 5.Μπουσμπουρέλης ∆ημήτριος 6.Καραπαπάς Γεώργιος 7.Σκαρμούτσος Αναστάσιος  8.∆ιαμαντόπουλος Σπυρίδων 9.Κώτση-Αλαφοδήμου Βασιλική  10.Καρβέλης Σπυρίδων 11.Κοντογιάννης Γεώργιος12.Γιαννόπουλος Κων/νος13.Μπαλαμπάνης ∆ημήτριος14.Κότσαλος Αγαθάγγελος15.Ρόμπολας Κων/νος16.Τσέλιου-Παναγοδήμου Ευαγγελία17.Παπαδόπουλος Γεώργιος18.Βασιλείου Σπυρίδων19.Μουρκούσης Νικόλαος20.Γυφτογιάννης Ιωάννης21.∆αουτίδης Κων/νος22.Παπαδόπουλος Παναγιώτης23.Τέγας Ιωάννης24.Σαλαγιάννης Παντελής Κατά την συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήμαρχος κ. Καραπάνος ΝικόλαοςΣτη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι της ∆ημοτ. Κοινότητας Νεοχωρίου και των Τοπ. Κοινοτήτων Γουριάς και Μάστρου και ο εκπρόσωπος της Τοπ. Κοινότητας Ρετσίνων.
∆ιαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισάγει το 17ο θέμα της Ημερησίας ∆ιατάξεως «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Παιδικές χαρές Μεσολογγίου, Σταμνάς, Κατοχής, Μάστρου”» και ακολούθως δίνει το λόγο στον κ.Γιαννόπουλο Κων/νο – Αντιδήμαρχο, ο οποίος αναφέρει ότι κατόπιν και σχετικής εισηγήσεως της ∆/νσης Τεχνικών υπηρεσιών, εισάγετε προς έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου. Ακολούθως αναφέρθηκε αναλυτικότερα στις εργασίες που εκτελέστηκαν . Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα για τη λήψη σχετικής αποφάσεως . Το ∆ημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη ΚΑΤΑΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου “Παιδικές χαρές Μεσολογγίου, Σταμνάς, Κατοχής, Μάστρου”. Οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.∆αουτίδης Κων/νος, Παπαδόπουλος Παναγιώτης και Μαργαρίτης Θεόδωρος δεν ενέκριναν την ανωτέρω απόφαση. Ο ∆ημοτικός Σύμβουλος κ.Γυφτογιάννης Ιωάννης δήλωσε παρών . Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8899//22001155 . Για την συνεδρίαση αυτή συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ακολούθως . Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές αντίγραφο Ιερά Πόλη Μεσολογγίου 20 – 3 – 2015 Ο Ειδ. Γραμματέας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

Άρθρο από:Katochi News