Δια περιφοράς συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου

Λαμβάνοντας υπόψη: το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019), το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020), την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, καλείστε σε τακτική

The post Δια περιφοράς συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου appeared first on ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.