Διαδικασίες συγχώνευσης Νομικών Προσώπων στη λειτουργία του Δήμου Ξηρομέρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την κατάργηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ξηρομέρου και την ενσωμάτωση τους στην λειτουργία του Δήμου, με τέσσερις αποφάσεις του Δημάρχου Ξηρομέρου (έχει γίνει επισύναψη), συστήνονται οι αρμόδιες Επιτροπές Καταγραφής και Απογραφής για την καταγραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων τους και ανατίθεται η λειτουργία τους σε συγκεκριμένες υπηρεσιακές δομές εντός του Δήμου Ξηρομέρου.

Εκ του Δήμου Ξηρομέρου

– 21.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΠΔΔ ‘ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ..’6ΒΣΕΩΚΖ-1ΥΡ.pdf
– 22. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 67ΦΚΩΚΖ-Π3Τ.pdf
– 34. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ…6ΞΥΓΩΚΖ-Υ7Ε.pdf
– 35.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 6Κ2ΑΩΚΖ-ΡΧ4.pdf