ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Με απευθείας ανάθεση Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού εν καιρώ Εξάπλωσης του Κορωνοϊού SARS-CON-2 (COVID-19)

                               

                              ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2020  
                                   Ο Δήμαρχος 
Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν 3463/2006 (ΚΔ&Κ) και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2γ του ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του N. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019) με το οποίο τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του Ν. 4412/2016 και προστέθηκαν νέα άρθρα. 
4. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Α/25-02-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνoϊού”.
 5. Τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπου αναφέρεται ότι ‘Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).’
 6. Την αριθ. πρωτ. 18209/13.03.2020 (ΑΔΑ: Ψ0Γ646ΜΤΛ6-Τ3Σ)Απόφαση Κατανομής ποσού 20.000,00€ στον Δήμο Ξηρομέρου προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19. 
7. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να εκδοθεί ΑΑΥ λόγω του ότι δεν υπάρχει η αναγκαία πίστωση στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2020.
 8. Τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’/11.03.2020) « Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του».
 9. Την αριθ. 04/13.04.2020 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου 
10. Την αριθ. πρωτ 2517/15.04.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου μας για υποβολή οικονομικής προσφοράς. 
11. Την αριθ. πρωτ. εισερχόμενη 2571/21.04.2020 προσφορά της Ατομικής Επιχείρησης «ΦΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». Σελίδα 2 από 3 
12. Την αριθ. πρωτ. εισερχόμενη 2572/21.04.2020 προσφορά της Ατομικής Επιχείρησης «RUSHAJ VASIL». 
13. Την ανακύπτουσα ανάγκη προστασίας της Δημόσιας Υγείας και περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-CON-2 (COVID-19) .
                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού εν καιρώ Εξάπλωσης του Κορωνοϊού SARS-CON-2 (COVID-19)», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.212,89€ ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 Β. Εγκρίνει την αριθ. 4/13.04.2020 Μελέτη.
 Γ. Την απευθείας ανάθεση Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού εν καιρώ Εξάπλωσης του Κορωνοϊού SARS-CON-2 (COVID-19) συνολικού ποσού 5.873,45€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%. στην Ατομική Επιχείρηση: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία RUSHAJ VASIL Διεύθυνση – Πόλη – ΤΚ ΑΣΤΑΚΟΣ 30006 ΑΦΜ 049223046 ΔΟΥ Αγρινίου Στοιχεία Επικοινωνίας τηλ 6981880264 Και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2572/21.04.2020 Οικονομική Προσφορά ως κάτωθι: 
Α/Α Περιγραφή Είδους Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδος Συνολική Δαπάνη 1 

 Δ. Η απόφαση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα υποβληθεί για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία θα αποτελεί δεσμευτική εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Ε. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία τμηματικά ή ολικά στον τόπο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση. 
ΣΤ. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή, με την προσκόμιση ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και την έκδοση των πρωτοκόλλων παραλαβής των σχετικών τιμολογίων, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου. 43 του Ν.4605/2019, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή.
 Ζ. Στην σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση της ανάθεσης. 
                                       
                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                      ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Άρθρο από:https://xiromeritis.blogspot.com/