Δημοπρατείται το πρῶτο ἔργο τοῦ Ξηρομερίτη μοναχοῦ καί φιλοσόφου Χριστοδούλου Παμπλέκη ΠΑΜΠΛΕΚΗΣ, Χριστόδουλος, ὁ Ἀκαρνάν.

ΠΑΜΠΛΕΚΗΣ, Χριστόδουλος, ὁ Ἀκαρνάν.

Ἡ ἀληθής πολιτική, ἥτις διαιρεῖται εἰς διάφορα κεφάλαια ὡς ἐν τῷ πίνακι φαίνεται, χρήσιμα καί ἀναγκαῖα πρός διακόσμησιν καί στολισμόν τῶν εὐγενῶν ἀνδρῶν, διδάσκουσα ἕκαστον οὐ μόνον ἀποφεύγειν τά ἐλαττώματα, καί τά ἐξ αὐτῶν ἐναντία, ἀλλά μήν ὡς οἷον τε, καί τήν ἀρετήν ἀσπάζεσθαι, μεταφρασθεῖσα ἐκ τῆς γαλλικῆς εἰς τήν ἡμετέραν ἁπλῆν διάλεκτον, νῦν τό πρῶτον τυπωθεῖσα, καί ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα. Βιέννη, Νικόλαος Γλυκύς, 1781.

8ο, 15 + 176 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, λεκέδες ἀπό νερό κυρίως στά περιθώρια τῶν 3 τελευταίων τευχῶν). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο καί κτητορική σημείωση («Καί τόδε σήν τις άλης Παναγιώτη Π(α)παδόπουλου»). Ἀρχικά εὔκαμπτα χαρτόνια (λίγο λερωμένα, σπασμένη ἡ κάτω σύνδεση, χαλαρωμένη ἡ πάνω). Legrand (18ος αἰ.) 1042, Λαγανᾶς 443.

ΣΠΑΝΙΟ. Πρόκειται γιά τό πρῶτο ἔργο τοῦ Ξηρομερίτη μοναχοῦ καί φιλοσόφου Χριστοδούλου Παμπλέκη, ἐκπροσώπου τῆς δεύτερης γενιᾶς τῶν Ἑλλήνων Διαφωτιστῶν. Τό ἔργο κυκλοφόρησε ἀνώνυμα καί ἀποδόθηκε στόν Παμπλέκη ἀπό τόν Γεώργιο Ζαβίρα. Κατά πάσα πιθανότητα ἀποτελεῖ μετάφραση τῆς ἐπίσης ἀνώνυμης γαλλικῆς ἔκδοσης τοῦ 1692 (La veritable politique des personnes de qualité), ἡ ὁποία ἀποδίδεται στόν Nicolas Remond Des Cours. Οὐσιαστικά πρόκειται γιά μία μετάφραση – διασκευή τοῦ πρωτοτύπου ἀπό τόν Παμπλέκη, μέ προσθήκη καί δικῶν του ἀπόψεων. Μέ τό παρόν ἔργο εἰσάγεται γιά πρώτη φορά ἡ ἔννοια τῆς πολιτικῆς στή νεοελληνική βιβλιογραφία ὡς ἕνα πρότυπο ὁδηγιῶν γιά ὅσους κατέχουν ἤ θέλουν νά ἀποκτήσουν πολιτικά ἀξιώματα ἤ νά εἶναι ἐνάρετοι πολίτες, ὄντας εὐγενεῖς εἴτε ἐκ καταγωγῆς εἴτε κατ’ ἀξίαν. Πρβ. Γ. Σ. Μπαρμπαρούσης, Οἱ φιλοσοφικές ἀπόψεις τοῦ Χριστοδούλου Παμπλέκη, [διδακτορική διατριβή], Ἀθήνα 2011.

Τιμή Εκτίμησης
€ 1.500-2.000
Εάν θέλετε να δώσετε ηλεκτρονική προσφορά, παρακαλούμε εγγραφείτε.

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ