Δήμος Ξηρομέρου: Προκήρυξη διαγωνισμού Καυσίμων και Λιπαντικών

Αστακός, 4/2/2022

Αρ. πρωτ.: 1141

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την: «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για δύο (2) έτη», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 469.332,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα:

Για την ΟΜΑΔΑ Α’: ΚΑΥΣΙΜΑ.
Η συνολικά χαμηλότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα / υποτμήμα η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης. Η τιμή λιανικής πώλησης είναι αυτή που αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (http://www.fuelprices.gr/CheckPrices) για τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014).

Για την ΟΜΑΔΑ Β’: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.
Η συνολικά χαμηλότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή ) στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης.

2. Υποβολή Προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ή και τις δύο ομάδες, είτε για το σύνολο των τμημάτων /υποτμημάτων είτε για ορισμένα από αυτά. Θα γίνονται δεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα τμήμα – υποτμήμα με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η ποσότητα που αναγράφεται στον αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθ. 77/2021 Μελέτης.

3. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ: 154534. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.dimosxiromerou.gr.

4. Κωδικός CPV:
CPV Περιγραφή.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης.
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα.

5. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής Προσφορών: 17/3/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

6. Ημερομηνία Έναρξης Διενέργειας Διαγωνισμού: 10/2/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

7. Εγγυήσεις συμμετοχής:

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

O αριθμός ΑΔΑΜ Προκήρυξης είναι: 22PROC010024497
O αριθμός ΑΔΑΜ Διακήρυξης είναι: 22PROC010030140
Ο αριθμός συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 154534

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα:
– espd-request-v2_signed.pdf
– Διακήρυξη (ΚΗΜΔΗΣ 22PROC010030140).pdf
– Περίληψη (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) διακήρυξης Προμήθεια Καυσίμων 2022.pdf
– Προκήρυξη (ΚΗΜΔΗΣ 22PROC010024497).pdf