Δήμος Ξηρομέρου: Απευθείας ανάθεση «Επισκευές δικτύων ηλεκτροφωτισμού».

                                     

            
                                        ΑΠΟΦΑΣΗ 76 / 2020 
                                                 Ο Δήμαρχος
 Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/ τ.Α/01-04-2019).  
2. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-07-2018) (‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 31 και των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)(ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από τον Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19.05.2017). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν 3731/2008 και όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007 
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 38 και του άρθρου 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
9. Το γεγονός ότι στον ΚΑ 20-6263.003 του προϋπολογισμού έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση για την ανωτέρω υπηρεσία. 
10. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας. 
11. Την αριθ. 16/2020 Μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με τίτλο «Επισκευές δικτύων ηλεκτροφωτισμού» ενδεικτικού ποσού 3.500,00 €. 
12. Το αριθ. πρωτ. 2372/7-4-2020 πρωτογενές αίτημα του Δήμου (ΑΔΑΜ: 20REQ006537657) 
13. Το αριθ. πρωτ. 2378/7-2-2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης.
 14. α) Την υπ’ αριθ. 2384/8-4-2020 (Α-183) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΚΩΦΩΚΖ-ΕΗ5 και ΑΔΑΜ: 20REQ006542921) και β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 
15. Την αριθ. πρωτ 2482/14-4-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου μας για υποβολή οικονομικής προσφοράς . 
16. Την αριθ. πρωτ. 2554/16-4-2020 προσφορά της ‘’ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ’’ συνολικού ποσού 3.437,28 € με Φ.Π.Α. 24% Σελίδα 2 από 2 
                                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευές δικτύων ηλεκτροφωτισμού», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.437,28 € με Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης . 
Β. Εγκρίνει την αριθ. 16/2020 Μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου . Γ. Την απ’ ευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας, έναντι του ποσού των 3.437,28 € με Φ.Π.Α 24% στην: «ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ» (Χρ. Λαδιά 19 , Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας , Τ.Κ. 30200, τηλ. 2631028320, με ΑΦΜ 049096041 Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου). Και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2554/16-4-2020 Οικονομική Προσφορά του ως κάτωθι: Α/Α Περιγραφή Είδους Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδος (€) Συνολική Δαπάνη (€) 
1 Αντικατάσταση κατεστραμμένων λαμπτήρων Τεμ. 400 3,90 1.560,00
 2 Συντήρηση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων (αντικατάσταση ΜΙΣ, πυκνωτές, ασφάλειες, ντουί κλπ. Τεμ 60 4,00 240,00 
3 Μονώσεις καλωδιώσεων – βραχυκυκλώματα Τεμ 30 25,00 750,00 
4 Αντικατάσταση Φωτοκύτταρων Τεμ 6 37,00 222,00 Σύνολο δαπάνης 2.772,00 Φ.Π.Α. 24% 665,28 Γενικό Σύνολο 3.437,28 Δ. 
Ως χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
Ε. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή, με την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου. 43 του Ν.4605/2019, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή. ΣΤ. Γενικά για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την ανάθεση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/16. Εφαρμόζονται επίσης, όπου συντρέχει περίπτωση, οι σχετικές με τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν.4412/2016. Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση της ανάθεσης.
                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                    ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Άρθρο από:https://xiromeritis.blogspot.com/