ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου
Κυρίες και κύριοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γ.Ε.Α., ύστερα από απόφασή του που καταχωρήθηκε στην αρ. 4/17-01-2022 Πράξη του, σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, …..