Μετά τον ορισμό των Αντιδημάρχων, ακολούθησε σήμερα με απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Τριανταφυλλάκη και ο ορισμός των εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Ξηρομέρου και είναι οι: 1)-Σαμαλέκος Φίλιππος, 2)-Ταπραντζή –Πέττα Χριστίνα, 3)-Πολύζος Βασίλειος, 4)-Ντίνος Απόστολος και 5)-Μάντζαρης Ελευθέριος.

ΔΕΙΤΕ αναλυτικά την απόφαση…..  


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ. : 2646360500
Fax: 2646042531
Ε-mail info@dimosxiromerou.gr
Αστακός, 13.9.2019
Αριθ. Πρωτ. 7492

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ
101/2019

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπ’ όψη:
1.-την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)
2.-το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010
3.-Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
       Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

-Σαμαλέκος Φίλιππος: Εντεταλμένος Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στις αρμοδιότητες του Προγραμματισμού της Πληροφορικής και της Διαφάνειας.

-Ταπραντζή –Πέττα Χριστίνα: Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Παιδείας και Ισότητας των φύλων.

-Πολύζος Βασίλειος: Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού.

-Ντίνος Απόστολος: Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Αθλητισμού.

-Μάντζαρης Ελευθέριος: Εντεταλμένος Σύμβουλος στα θέματα των κληροδοτημάτων και του εθελοντισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews