Απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου στη Λαογραφία.

Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό στη Λαογραφία


Πρόκειται για μελέτη βραβευμένου λαογραφικού υλικού από την Ακαδημία και το Παν/μιο Αθηνών για την περιοχή (Ξηρόμερου, Αιτωλίας, και Αλυζίας)…..