Απορρίφθηκε η προσφυγή του κ. Ερωτόκριτου Γαλούνη, για απ’ ευθείας αναθέσεις της δημοτικής αρχής.

 


Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που σήμερα ανέβηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έχουμε σιωπηρή απόρριψη της από 12-10-2021 ειδικής διοικητικής προσφυγής (άρθρου 227 του Ν. 3852/10,……