Ανάκληση απόφασης προέγκρισης μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων, για μετεγκατάσταση και επέκταση στην θέση «Μαυροβορός».

Με την με αριθ. 64284/27-04-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης είχαμε «Προέγκριση μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων που προκύπτει μετά από μετεγκατάσταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας, θαλάσσιας έκτασης δέκα (10) στρ. και ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων από την θέση Δυτικά Νήσου Οξειάς Εχινάδων Νήσων, στη θέση Όρμος Μαυροβορός Δήμου Ξηρομέρου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, και επέκταση αυτής κατά δέκα (10) στρ.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..