ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ: Ποιοι ήταν οι δύο ληστές που σταυρώθηκαν δίπλα στον Ιησού Χριστό!!

ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ο Ιησούς προς τον Δίμα, τον μετανοήσαντα ληστή:
«Αληθινά σου λέω σήμερα, θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο»
(Λουκάς 23: 39-43).
          Όλοι οι Ευαγγελιστές  της Αγίας Γραφής περιγράφουν τα Άγια Πάθη και κυρίως αυτά επί του Σταυρού:

Κατά Ματθαίον 27, 38 – 44):
Τότε σταυροῦνται συν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν και εἷς ἐξ εὐωνύμων. Οἱ δε παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτον κινοῦντες τας κεφαλας αὐτῶν και λέγοντες· ὁ καταλύων τον ναόν και ἐν τρισιν ἡμέραις οἰκοδομῶν! σῶσον σεαυτόν· εἰ υἱος εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπο τοῦ σταυροῦ. ὁμοίως δε και οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετα τῶν γραμματέων και πρεσβυτέρων και Φαρισαίων ἔλεγον· ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτόν οὐ δύναται σῶσαι· εἰ βασιλεύς ᾿Ισραήλ ἐστι, καταβάτω νῦν ἀπο τοῦ σταυροῦ και πιστεύσομεν ἐπ᾿ αὐτῷ· πέποιθεν ἐπί τον Θεόν, ρυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν· εἶπε γαρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός. το δ᾿ αὐτο και οἱ λῃσται οἱ συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν …………

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews