Εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο Υγείας σε Δήμους και Περιφέρειες της χώρας
για την αποστολή στοιχείων ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της
τριετίας 2017, 2018 και 2019 για ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προκειμένου το Υπουργείο Υγείας να ανταποκριθεί έγκαιρα στην υποχρέωσή της χώρας για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα στοιχεία της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όλης της επικράτειας  σε τριετή βάση, παρακαλούμε όπως:

αποσταλούν στην υπηρεσία μας τα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της τριετίας 2017, 2018, και 2019 το
συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι τις 13-3-2020

Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής:

Oι εκθέσεις που αποστέλλονται στην Ε.Ε συντάσσονται σύμφωνα με τα
συνημμένα πρότυπα πινάκων με βάση τον υδροδοτούμενο πληθυσμό..

 Ο καθορισμός του υδροδοτούμενου πληθυσμού γίνεται βάσει της ζώνης
παροχής νερού που εξυπηρετεί αυτόν .

Ως ζώνη παροχής νερού του υδροδοτούμενου πληθυσμού νοείται η περιοχή
εντός της οποίας το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από μία ή
περισσότερες πηγές και εντός της οποίας η ποιότητα του νερού μπορεί να
θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ζώνη δεν συμπίπτει πάντοτε με την διοικητική
υποδιαίρεση της χώρας ( δηλ. ο πληθυσμός ενός Δημ. Διαμερίσματος, ή 
Δήμου), ο οποίος πιθανόν υδροδοτείται από περισσότερες της μιας παροχών
με ανομοιόμορφη ποιότητα πόσιμου νερού.

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Άρθρο από:vlyziana news