Έγκριση μελέτης 740.000 € και αποδοχής όρων συμμετοχής, για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Ξηρομέρου από το «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Με ομόφωνη απόφαση επί των παρόντων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου, έγινε αποδοχή της συμμετοχής και της αντίστοιχης μελέτης, για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προϋπολογισμού 740.00 €, στη πράξη με τίτλο: «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων», του Υπουργείου Εσωτερικών, στα πλαίσια της υπ. αριθμ. 16401/28-08-2020 πρόσκλησης ΑΤ07 (ΑΔΑ: 65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..